Assessing Chinese Companies’ ESG Risks for International Investors

Authors: Jianzhao zhou, Lijuan Xu, Shirui Xue, Xingye Chen, Yingle Su , Yuman Xu.


Authors: Qianhui Zeng, Siyu Bao, Xintong Wu, Yuting Fu.


Authors: Hanyu Chen, Jiatong Li, Jixuan Li, Lanjie Wang, Rongzhe Zhang


Authors:Jiayue Zhang, Lushuang Yang, Shengqian Lu, Zhuoyuan Xu, Ziyi Zhang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s